Voorstelling

De Dienst Persoonlijke Assistent (afgekort DPA) werd op 1 januari 2001 naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering inzake het persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap van 15 december 2000 (B.S. 30/01/2001) opgericht als aparte entiteit/dienst binnen vzw Stijn – een netwerk van diensten en dienstencentra voor zorg aan personen met een handicap.

De Dienst Persoonlijke Assistent richt zich in hoofdzaak tot die personen met een handicap die beschikken over een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB), toegekend door het V.A.P.H.
DPA wil deze budgethouders instrumentele hulp en ondersteuning bieden bij de concrete organisatie van de benodigde persoonlijke assistentie in de thuissituatie. Dit door onder andere het aanwerven en ter beschikking stellen van personeelsleden/persoonlijke assistenten aan betrokken budgethouders, de loonberekening en het integraal vervullen van alle wettelijke, sociale en andere verplichtingen verbonden aan het werkgeversschap. Deze persoonlijke assistenten (PA) bieden hulp en ondersteuning bij huishoudelijke en lichamelijke activiteiten, bij verplaatsingen, bij handelingen van het dagelijkse leven in verband met schoollopen en werksituatie, bij het uitoefenen van dag- en vrijetijdsactiviteiten, alsook kunnen zij agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding en/of ondersteuning van de persoon met een handicap en/of zijn ouders bieden, inzonderheid voor wat betreft de aanpak van specifieke problemen, toekomstplanning, opbouw van een sociaal netwerk, begeleiding en/of ondersteuning voor wat betreft gezondheid en veiligheid, coaching, ontwikkelingsstimulering bij jonge kinderen, aanleren van zelfredzaamheid en andere specifieke vaardigheden.

Vanuit de bovenstaande doelstelling werd in maart 2004 eveneens een erkenning als dienstenonderneming in het kader van de Wet van 20 juli 2001 (B.S. 11/08/2001) tot bevordering van buurtdiensten en –banen aangevraagd. Op 3 november 2004 ontving vzw Stijn haar erkenning voor onbepaalde tijd als dienstenonderneming (erkenningsnummer 01286) voor de activiteiten verricht ten huize van de gebruiker (namelijk: schoonmaak van de particuliere woning, wassen en strijken, kleine occasionele naaiwerken, bereiden van maaltijden) alsook voor de activiteiten verricht buiten het huis van de gebruiker (namelijk: boodschappendienst, strijkatelier, mindermobielencentrale).

Begin oktober 2005 werd de afdeling DPA-huisvesting opgericht om huisvestingsinitiatieven (aankoop, nieuwbouw & verhuur van aangepaste woningen) voor personen met een handicap te ondersteunen en uit te bouwen.


© vzw Stijn - 2021