Voorstelling

1. Wat is thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is er zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen met een autisme spectrum stoornis. Thuisbegeleiding bij kinderen wil in de eerste plaats opvoedingsbijstand aan de ouders verlenen. Dit wil zeggen dat de hulpverlening primair gericht is op de ouders en samen met de ouders wil helpen zoeken naar oplossingen om concrete vragen aan te pakken. Dit kan gaan over zowel specifieke problemen die te maken hebben met het autisme van uw kind zoals tekorten in communicatie, relaties, verbeelding,…(de kernsymptomen) of niet-specifieke problemen zoals bij voorbeeld slaap-, eet-, gedrags- of zindelijkheidsproblemen (secundaire problemen). Verder kunnen ook nog andere problemen aanbod komen zoals relaties met broers en zussen (brussen), familie, school of vrije tijd.
Daarnaast is het ook mogelijk om jongeren en volwassen personen met ASS, die al dan niet zelfstandig wonen te begeleiden. Ook hier kan zowel de persoon zelf als zijn ruimere omgeving, ouders en familie, werk of opleiding, relaties en vrienden, budgetbeheer, vrijetijdsbesteding, persoonlijke toekomst, verwerking van diagnose,… aan bod komen.

2. Wie kan gebruik maken van thuisbegeleiding?

LSA richt zich tot gezinnen met een persoon met autisme in de provincie Limburg. Er is geen leeftijdsgrens vastgelegd, dus ieder kind en elke volwassene met autisme kan bij ons terecht.
Omwille van de wachtlijst hebben we onze doelgroep noodgedwongen moeten afbakenen. Thuisbegeleiding is niet combineerbaar met een internaat of andere residentiële voorziening (al dan niet VAPH voorzieningen).

3. Voorwaarden voor gebruik van thuisbegeleiding?

Om gebruik te kunnen maken van thuisbegeleiding zijn er volgende vereisten:

 • een diagnose, vastgesteld door een (kinder)psychiater of multidisciplinair team; een vermoeden van autisme geuit door een arts, kan enkel voor kinderen onder de 6 jaar.
 • registratie van de zorgvraag thuisbegeleiding op de CRZ (Centrale Registratie Zorgvragen). Indien deze registratie niet is gebeurd door de verwijzer, kan dit door onze dienst worden gedaan tijdens het kennismakingsgesprek.
 • voor kinderen jonger dan 18 jaar is de eerste instap in thuisbegeleiding rechtstreeks toegankelijk (wetgeving Integrale Jeugdhulpverlening). Tijdens de instapmodule (duur is 1 jaar) is geen goedkeuring van het VAPH nodig.
  • Het is echter wel aan te raden om reeds een VAPH dossier aan te vragen: dit kan bij het CLB of de sociale dienst van de mutualiteit of ander MDT (MultiDisciplinair Team): de lijst is te vinden op www.vaph.be
  • Bij heraanmelding of overname vanuit een andere thuisbegeleidingsdienst dient er wel een goedkeuring vanuit het VAPH voor thuisbegeleiding aanwezig te zijn.
  • Voor volwassenen (+18 jaar) is er altijd een goedkeuring vanuit het VAPH nodig.
  • Voor meer informatie over de aanvraag van een goedkeuring bij het VAPH kunt u terecht op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap www.vaph.be

4. Waarom thuisbegeleiding?

Het opzet van de thuisbegeleid(st)er is om zichzelf overbodig te maken door ouders of de cliënt zelf de aan het autisme gerelateerde problemen te leren zien en aan te pakken. Bedoeling is om hen voldoende inzicht in de autismeproblematiek te geven en handvaten aan te bieden zodat zij in de toekomst nieuwe problemen zelfstandig kunnen oplossen. Thuisbegeleiding is immers tijdelijk van aard. Thuisbegeleiding gebeurt voornamelijk bij u thuis (75 % van de begeleidingen dienen hier door te gaan), wat niet wil zeggen dat er geen ruimte is om elders of op school / de werkplek bijstand te verlenen.

5. Werking van thuisbegeleiding?

De thuisbegeleid(st)er maakt bij de start van de begeleiding om de 2 weken een afspraak, maar ook hier kan u de frequentie zelf bijsturen, indien dit ook haalbaar is in de agenda van de thuisbegeleid(st)er. De afspraken vinden enkel op weekdagen plaats en liefst tijdens kantooruren (9-18u). Als de begeleiding reeds een tijdje bezig is, kan de periode tussen twee afspraken langer worden. De maximale periode tussen twee begeleidingen is echter 8 weken. Indien in onderling overleg beslist is de thuisbegeleiding stop te zetten en u wordt nadien nog geconfronteerd met een probleem, waarvoor u een beroep op onze dienst wenst te doen, dan kan dit. Er is dan de mogelijkheid om gebruik te maken van de Consultmodule, rekening houden met een korte wachttijd…

Na een eerste periode van zes maanden wordt er een handelingsplan opgesteld. Iedere 12 maanden is er een evaluatie van de aandachtspunten opgenomen in het handelingsplan. Op basis van deze evaluatie wordt er beslist om al dan niet met de begeleiding door te gaan of om andere punten toe te voegen. Dit individueel handelingsplan en elke evaluatie wordt aan u als gebruiker voorgelegd ter bespreking en ondertekening.

De begeleid(st)ers streven ernaar om een zo hoog mogelijke kwaliteit van begeleiding aan te bieden. Het team van begeleid(st)ers bestaat uit verschillende disciplines (opleidingen). Er komt een vaste begeleid(st)er in uw gezin. Op regelmatige basis worden teamvergaderingen georganiseerd waar de begeleid(st)er de begeleidingsitems kan bespreken met als doel zo deskundig mogelijk te werken.

De begeleid(st)ers zijn verbonden aan het beroepsgeheim, ze mogen van dit overleg geen informatie doorgeven aan derden.
Indien een afspraak door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met ons secretariaat, de betrokken thuisbegeleid(st)er zal dan ingelicht worden. Afspraken annuleren kan enkel telefonisch en ten laatste de dag voor de afspraak, maar gebeurt best enkele dagen op voorhand.

Opgelet: een email of telefoontje net voor de begeleiding of in het weekend wordt niet meer gelezen of gehoord en bespaart u en ons dus nodeloze verplaatsingstijd en kosten. Gelieve hier rekening mee te houden! Indien meerdere malen niet of laattijdig wordt afgebeld, kan dit een reden voor de dienst zijn om de begeleiding af te sluiten.

6. Eigen bijdrage en facturatie

Een thuisbegeleidingssessie duurt minimum een uur. Voor elke bijkomend uur wordt één extra begeleiding aangerekend (dus voor sessies van meer dan twee uren, worden er twee begeleidingen aangerekend).
Om de 4 maanden ontvangt u van de dienst een afrekening van de bezoeken. De bijdrage bedraagt 4,90 euro per begeleiding (bedrag sinds 1 september 2012). Indien een contact omwille van praktische of inhoudelijke redenen twee uren of langer duurt, mag de dienst deze begeleiding als twee begeleidingen aanrekenen. Betaling kan gebeuren met het bijgevoegd overschrijvingsformulier.

De eigen bijdrage is bepaald in de reglementering op de thuisbegeleiding (BVR 17/12/1996 art. 12) en is gekoppeld aan de stijging van de prijsindex.

7. Hoe lang kan je gebruik maken van thuisbegeleiding?

Thuisbegeleiding is tijdelijk en afhankelijk van de vragen en noden die u als ouder of cliënt aan ons voorlegt. Gemiddeld duurt een begeleiding ongeveer 18 maanden. Dit wil niet zeggen dat u na deze periode geen beroep meer kan doen op hulpverlening. De maximale begeleidingsduur bedraagt echter 3 jaar. Uiteraard staat het u als ouder vrij om de begeleiding op elk moment (eenzijdig) stop te zetten. Het is ook mogelijk om u bij een nieuwe hulpvraag terug aan te melden, ofwel terug voor thuisbegeleiding (na het doorlopen van de wachttijd), ofwel voor consultmodule (kan enkel bij heraanmelding).

8. Redenen voor stopzetting van thuisbegeleiding door de dienst

Volgende redenen zijn een aanleiding voor de dienst om de thuisbegeleiding (eenzijdig) stop te zetten:

 • Het overlijden van de cliënt.
 • Er heeft reeds langer dan 8 weken geen thuisbegeleidingssessie plaatsgevonden.
 • Een heroriëntering naar een andere ambulante dienst, een internaat (zowel VAPH als niet VAPH internaten), een gespecialiseerde voorziening, revalidatiecentrum,…
 • De doelstellingen, opgenomen in het handelingsplan, zijn bereikt of kunnen niet door de thuisbegeleidingsdienst worden verwezenlijkt.
 • Onvoldoende engagement en/of medewerking van de ouders om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken: kan zich ook uiten door meerder malen na elkaar de begeleiding af te bellen of afwezig te zijn.
 • De verhuis van het gezin naar een andere provincie of naar het buitenland.
 • De thuisbegeleiding wordt stopgezet omwille van een gevaarsituatie voor de betrokken begeleid(st)er.
 • De maximale begeleidingsduur van drie jaar is bereikt.

In het geval van een eenzijdige beslissing door de dienst van een stopzetting van de begeleiding brengt de thuisbegeleid(st)er de gebruiker en/of de ouders op de hoogte met vermelding van de gegronde reden(en). In geval van eenzijdig beslissing door het gezin, delen zij dit telefonisch, schriftelijk, of mondeling mee aan de dienst. Dit kan zonder motivatie.

9. Consultmodule

Indien in onderling overleg beslist is de thuisbegeleiding stop te zetten en u wordt nadien nog geconfronteerd met een probleem, waarvoor u een beroep op onze dienst wenst te doen, dan kan dit.
Er is dan de mogelijkheid om gebruik te maken van de Consultmodule, rekening houden met een korte wachttijd…
Dit houdt in dat er maximaal 12 sessies in een periode van maximaal 6 maanden mogelijk zijn.
De begeleiding vindt plaats op de dienst op een vaste dag. Meer of intensievere begeleiding is met deze optie niet mogelijk.

10. Bezoekouders

Naast thuisbegeleiding kan u ook een beroep doen op de bezoekouderwerking. Deze ouders komen bij u aan huis om te praten over een onderwerp naar keuze. Een bezoekouder is een ervaringsdeskundige, een ouder met een kind met autisme, die zelf reeds thuisbegeleiding heeft gekregen. Bezoekouders gaan niet in op concrete hulpvragen, maar bieden een luisterend oor aan. Dit is een emotionele aanvulling op de professionele thuisbegeleiding. De bezoekouders doen dit op vrijwillige basis.

Voor een bezoekouderbegeleiding wordt de kostprijs van een thuisbegeleidingssessies aangerekend.

11. Oudercursus

Naast de gewone ambulante en mobiele begeleiding kunnen ouders participeren in de oudercursus en groepsbegeleidingen op de dienst. De data en thema's staan altijd beschreven in info@lsa en op onze website.

12. Brussenwerking (8 tot 13 jaar)

Broers en zussen van een kind met autisme (brussen) hebben vaak de indruk dat ze er alleen voor staan, dat zij zich altijd moeten aanpassen en vaak de schuld krijgen binnen conflicten.
Daarom is er binnen onze dienst het idee gegroeid om een brussenwerking op te starten.
Binnen deze brussenwerking staat de broer of zus van het kind met autisme centraal!
Belangrijk is wel dat naast het kind zelf, ook de brussen op de hoogte zijn van de diagnose.
De data en thema's staan altijd beschreven in info@lsa en op onze website.

13. info@lsa

Elk gezin dat vanuit onze dienst begeleiding krijgt, ontvangt ons driemaandelijks tijdschrift - Info@LSA - per post.
Bij het beëindigen van de begeleiding ontvangt u dit niet meer, tenzij u ons laat weten dat u het tijdschrift verder wenst te ontvangen. Dit kan tegen een vergoeding van 10 € per jaar.
Via dit tijdschrift informeren we de gezinnen die begeleiding krijgen vanuit onze dienst over de werking van de dienst en geven we informatie door die voor u van toepassing kan zijn.

14. Nodige administratie bij opstart van de begeleiding

Thuisbegeleiding is een dienstverlening die door de overheid, namelijk het Vlaams Agentschap, wordt gesubsidieerd. Bij het van start gaan van de thuisbegeleiding dienen er een aantal administratieve formulieren in orde gebracht. We moeten een aantal documenten door u laten invullen, bewaren voor de inspectie of doorsturen naar de administratie van het Vlaams Agentschap.

 • Begeleidingsovereenkomst
  Op dit formulier worden naam, adres en telefoon van de cliënt (en de ouders), evenals de startdatum van de thuisbegeleiding genoteerd.
  De cliënt of één van de ouders of beiden tekenen dat zij akkoord gaan met de begeleiding. Indien de cliënt 18 jaar is of ouder dient deze ZELF de begeleidingsovereenkomst te tekenen.
 • De begeleidingsfiche
  Na ieder bezoek zal de begeleid(st)er u vragen de begeleidingsfiche te ondertekenen. Dit is voor onze dienst een bewijs van het bezoek. Op basis van deze begeleidingsfiche wordt de factuur opgemaakt.

© vzw Stijn - 2019