Gebruikersraad

GEBRUIKERS en hun vertegenwoordigers HEBBEN OOK HUN ZEGJE IN ST.-ODA

De Gebruikersraad, zoals hij nu bestaat, is gegroeid uit de bezorgdheid van de ouders voor hun kinderen in de instelling.

Van bij het prille begin van St.-Oda voelden ouders zich zeer nauw bij de instelling betrokken. De eerste kinderen kwamen toe in St.-Oda op 23 februari 1970, reeds op 18 juni 1971 vergaderden de eerste kandidaten voor het Oudercomité onder het voorzitterschap van Louis Peeters en op 9 au-gustus 1971 bestond dit overlegorgaan officieel.

Een oudercomité in die tijd, was geen evidentie. Als we weten dat in 1970 in de 'gewone' scholen schuchtere pogingen ondernomen werden om tot ouderverenigingen te komen, stellen we vast dat St.-Oda op dat gebied een ruime voorsprong had op andere M.P.I.'s.

Dit Oudercomité groeide in de loop van de jaren voortdurend. Het fungeerde niet alleen als organi-sator van feesten, maar was eveneens de spreekbuis van alle ouders tot het beleid gericht. Het opzet was om van iedere leefgroep een vertegenwoordiger te hebben in de vergaderingen. Onder de bezielende leiding van Louis Peeters werden tal van initiatieven genomen, o.a. uitwisseling van ideeën met andere instellingen, opstarten van verschillende werkgroepen, in één woord: er werd hard, maar bovenal met het hart, gewerkt voor het welzijn van onze zonen en dochters of voogdij-kinderen.

Toen Martin Hermans in 1987 de fakkel overnam, werd verder ook aandacht geschonken aan de Broers- en zussenwerking en aan een nog betere samenwerking tussen ouders, voogden, broers, zussen en afgevaardigden van het Oudercomité Er kwam een huishoudelijk reglement en er werd gestart met de JeWee (Jongerenwerking, broers, zussen, neven, nichten tot 18 jaar).

In 1991 nam Martin ontslag omdat hij een staffunctie ging bekleden in 't Weyerke. Na 20 jaar man-nelijk voorzitterschap werd de fakkel overgedragen aan een nieuwe voorzitster, Francine Bertels. Zij stuurde de groep aan tot zij in mei 2007 het voorzitterschap doorgaf aan Raymond Goos.

Het bestaande Oudercomité werd, naar de richtlijnen van het VAPH, in 1995 officieel omgedoopt in 'Gebruikersraad'. Er kwamen verkiezingen zoals voorgeschreven. Alle leden bleven kandidaat en er kwamen nieuwe leden bij. Om de vier jaar hebben nieuwe verkiezingen plaats en mag men zich (opnieuw) kandidaat stellen. Nieuwe leden zijn altijd welkom, ook buiten 'verkiezingstijd'!

We vergaderen vijf keer per jaar en behandelen allerlei thema's die de ouders aanbelangen en die ook door henzelf kunnen aangebracht worden. Dit gaat van kennismaking met therapeuten en hun werk tot meer algemene thema's rond actualiteit, nieuwe tendensen, nieuwe wetgevingen … Bij deze vergaderingen zijn ook steeds de Directie en de Sociale Dienst aanwezig. Op hun beurt lichten zij onze leden in over het beleid en brengen ze ons op de hoogte over al wat op sociaal vlak leeft.

Ook kunnen de leden op deze vergaderingen hun bedenkingen en vragen kwijt en in de mate van het mogelijke wordt hiermee rekening gehouden. Vanuit de instelling krijgen de leden alle informatie die ze vragen. Die sfeer van openheid, het kennen van wederzijdse bezorgdheden en deze meenemen in de zorg voor de bewoners, zijn zeer belangrijk om te komen tot een goede 'zorg in dialoog'. Het jaarverslag en financieel verslag wordt aan ieder lid bezorgd en wordt in de vergade-ring besproken.

De laatste jaren worden gelukkig ook meer jongere ouders en ook een steeds groter aantal broers en zussen (al dan niet voogd) lid van onze Gebruikersraad en dat is goed. Een grotere betrokken-heid bij de werking van St.-Oda komt ten goede aan onze bewoners. Onze vorige directeur, Wim Schouwenaars, zei destijds dat de ouders 'pottenkijkers' moesten zijn. We zijn gelukkig dat dit kan op St.-Oda. We spuien zeker geen kritiek om de kritiek, maar dat we de werking van de instelling van nabij mogen volgen is voor ons een geruststelling. Door de grote betrokkenheid gaan we de instelling niet zozeer zien als de plaats waar ons kind, broer of zus verblijft en begeleid wordt, maar veel meer als een tweede thuis, waar wij, als hun vertegenwoordigers, ons ook meer en meer 'thuis' gaan voelen.


© vzw Stijn - 2018