Ik ben zoekende of ik heb een budget: help mij op weg

Sinds begin 2017 kan je zorg of ondersteuning krijgen volgens 2 systemen.


 • Trap 1 is de rechtstreeks toegankelijke zorg voor minder- en meerderjarigen die niet beschikken over een budget.
 • Trap 2 zijn de meerderjarige personen die beschikken over budget om hun ondersteuning of zorg te betalen. Dit budget kan komen van de overheid, namelijk het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), verzekeringsgeld, eigen middelen …
 • Trap 2 voor minderjarigen wordt ook MultiFunctioneel Centrum (MFC) genoemd.

De entiteiten binnen vzw Stijn hebben een waaier aan ondersteuningsvormen.


 • Assistentie (praktische ondersteuning) in de thuissituatie, in de leefomgeving.
 • Psychosociale begeleiding zowel in de thuissituatie (= mobiele begeleiding) als in de organisatie (= ambulante begeleiding ).
 • Dagopvang (mogelijk in halve dagen of ganse dagen) en begeleid werken.
 • Verblijf (= overnachting), zowel kortdurend als permanent.

Het specifieke aanbod van elke dienst, voorziening vind je op deze website.
Onder de rubriek ‘Ik zoek zorg’ kan je zoeken per regio, per doelgroep, per zorgvorm.

Hoe en waar vind ik het juiste aanbod, de juiste voorziening die best bij mij past?
Welke activiteiten en verzorging biedt men aan voor welke prijs - kwaliteit?

Alleen via internet zijn deze vragen moeilijk te beantwoorden. Op een correcte manier willen wij personen met een handicap en/of hun familie informeren en bijstaan in de zoektocht naar ondersteuning. En dit vooral vanuit het basisuitgangspunt ‘Wat is het beste antwoord voor de vraag van deze cliënt?’

Voor St.-Oda kan je vrijblijvend contact opnemen met:


 • Miche Vinken 011/805 851 of via mail: klik hier

TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

Trap 1 kan zowel voor minderjarigen als meerderjarigen

1.  WAT IS RTH?

Het is kortdurende ondersteuning met als doel de cliënt en de familie te ondersteunen zodat het (samen)leven in eigen omgeving zolang mogelijk kan blijven bestaan.
Er bestaan drie vormen en je kan kiezen voor één vorm of voor een combinatie.
Er is geen inschrijving nodig bij het VAPH (meerderjarigen) of Integrale Jeugdhulp (minderjarigen).
De combinatie aan gebruik mag niet meer bedragen dan 8 punten.
Met deze 8 punten kan je het volgend aanbod in aantal krijgen.


Functie Puntenwaarde Maximum aantal begeleidingen
Mobiele begeleiding (aan huis) 0,22 8 punten : 0,22 = 36
Ambulante begeleiding (op dienst) 0,155 8 punten : 0,155 = 51
Dagopvang 0,087 8 punten : 0,087 = 91
Verblijf 0,13 8 punten : 0,13 = 61
Groepsbegeleiding 0,087 8 punten : 0,087 = 91

2.  BEKNOPTE INFORMATIE OVER DE DRIE VORMEN

Verblijf: Kan de persoon met de handicap even niet terecht in het eigen gezin, dan kan men gedurende een aantal nachten per jaar in een voorziening logeren. De ochtenden en avonden wordt er ondersteuning geboden.

Dagopvang: Tijdens de dagopvang in een voorziening voorziet men een veilige opvang en dagbesteding. Deze opvang kan zowel in de week als in het weekend en kan in halve of ganse dagen.
De dagopvang en verblijf kunnen gecombineerd, bijvoorbeeld wanneer een familielid, die zorg draagt, ziek is of er even tussenuit wil. Een verblijf van 24 uren heeft dan een puntenwaarde van 0,217 (0,087 + 0.13)

Mobiele en/of ambulante begeleiding: De professionele begeleiding is gericht op de opvoeding van het kind met een beperking of op het zo goed mogelijk samenleven met een jongeren of volwassene met een beperking in het gezin.
Deze begeleiding kan:

 • mobiel: dit wil zeggen in het gezin;
 • ambulant: dit wil zeggen op de plaats van de organisatie.
 • Een begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uren.

De ondersteuning is niet gratis, er dient een eigen bijdrage betaald voor elke vorm van aanbod. Op 14 augustus 2017 bedraagt deze bijdrage 5,13 euro voor een mobiele of ambulante begeleiding, 9,75 euro voor dagopvang en 24,52 euro voor verblijf (nacht).

Outreach gericht naar andere professionelen: Wanneer professionelen uit andere sectoren nood hebben aan advies met betrekking tot het omgaan en begeleiden van kinderen, jongeren, volwassenen met een handicap kan dit vanuit de organisaties aangeboden worden.
Dit kan zowel mobiel (locatie andere organisatie) als ambulant (locatie organisatie voor personen met een handicap).
Voor dit advies wordt een bijdrage gevraagd.


TRAP 2: IK BESCHIK OVER EEN BUDGET: VOOR MEERDERJARIGEN.

Wanneer u beschikt over een budget, bijvoorbeeld van het VAPH, kan u hiermee zorg inkopen bij een vergunde zorgaanbieder. Alle diensten en dienstencentra van vzw Stijn zijn zo vergund door het VAPH. Met een budget kan je mobiele en ambulante begeleidingen kopen, praktische assistentie aan huis, ook dagopvang en verblijf. Je bent niet beperkt tot 8 punten zoals bij RTH, maar tot de hoogte van je budget.

Wanneer je zorg inkoopt moet je rekening houden met 2 grote delen.

 • De personeels- of assistentiekosten
 • De woon- en leefkosten

1.  DE PERSONEELSKOSTEN

Het persoonsvolgend budget van het VAPH kan gebruikt worden om de personeelskosten te betalen.
Heb je een budget in cash dan stort het VAPH dit op de rekening van de cliënt.
De voorziening maakt dan een maandelijkse factuur op voor de personeelskosten.

Heb je een budget in punten (voucher) dan gebeurt de betaling rechtstreeks van het VAPH aan de voorziening.

Via verzekering of eigen middelen.
In bepaalde gevallen (bijvoobeeld verkeersongevallen, arbeidsongevallen ….) is het mogelijk om rechtstreeks een overeenkomst te sluiten tussen de cliënt en de voorziening, los van het VAPH.

2.  DE WOON- EN LEEFKOSTEN

Dit betreft kosten voor kamer of studio, elektriciteitsverbruik, verwarming, de maaltijden, de was …. Vooraleer er een overeenkomst wordt afgesloten krijgt u een gedetailleerd overzicht van de woon-en leefkosten.
Hiervan krijgt u een maandelijkse afrekening. Deze kosten mag u niet met uw persoonsvolgend budget betalen, maar moeten betaald worden uit andere middelen, bijvoorbeeld tegemoetkomingen mindervaliden.


© vzw Stijn - 2018