Beleid

Elk dienstencentrum dat deel uitmaakt van vzw Stijn is in z'n dagelijks beleid autonoom. Binnen de grenzen van de gemeenschappelijke missie en visie kan ieder zijn eigen klemtonen leggen, initiatieven nemen, beslissingen nemen enz.

Voor een aantal aspecten kiezen de dienstencentra ervoor om hun beleid te coördineren, op elkaar af te stemmen (Coördinatieteam, Centrale Raad, …). De reden hiervoor kan zijn bv. dat we gezamenlijke initiatieven willen nemen (op gebied van vorming voor personeel, informatica, wetenschappelijk onderzoek, …), dat we middelen intern eerlijk willen verdelen, dat we niet tegen elkaar uitgespeeld willen worden op bepaalde vlakken, dat we sterker willen staan in een onderhandeling (bv. door samen aan te kopen, …) enz.

Een belangrijk element in deze afstemming is de gemeenschappelijke strategie die we opgesteld hebben voor gans de vzw en de acties die daaruit voortvloeien.

Het is de taak van de Raad van Bestuur van vzw Stijn om te waken over de relaties tussen de dienstencentra. De directeurcoördinator is lid van de Raad van Bestuur. Hij zit het coördinatieteam voor, een maandelijks overleg tussen de algemeen directeurs van de dienstencentra.

1. Coördinatieteam

Leden

Het Coördinatieteam bestaat uit de voorzitter van de Raad van Bestuur, de directeurcoördinator, de bestuurderauditor en de algemene directeurs en directeurs van diensten of diensten.
Het Coördinatieteam is een denktank voor het opzetten en het uitwerken van gemeenschappelijke visies, strategieën en beleidslijnen.
Hier dient gewaakt over de effectiviteit, de doelgerichtheid van de organisatie in zijn geheel.
Stafmedewerkers van vzw Stijn zijn aanwezig in functie van de agendapunten.

Taak

 • Het Coördinatieteam heeft als taak de vergadering van de Raad van Bestuur, de Centrale Raad en Centrale Ondersteuningscellen voor te bereiden;
 • Het vertegenwoordigen van vzw Stijn in externe overlegorganen of activiteiten;
 • Een belangrijke opdracht is het uitbouwen van de nodige instrumenten om de middelen eerlijk te verdelen;
 • Het is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van het gezamenlijk strategisch plan op lange termijn en gezamenlijk beleidsplan;
 • Informeert de directies over de algemene strategie en tendensen in het dienstencentrum en in de gehandicaptensector in het algemeen;
 • Informeert de directies over de evolutie en plannen van de diverse centra;
 • Werkt de opdrachtverklaring en beleidsvisie van de vzw Stijn uit;
 • Werkt standpunten uit i.v.m. organisatie van de zorg;
 • Werkt algemene beleidslijnen uit in verband met kwaliteitsbeleid, personeelsbeleid en vorming;
 • Is algemeen adviesorgaan voor de Raad van Bestuur;
 • Het dient er over te waken dat een samenhorigheidsgevoel ontstaat en behouden blijft door het concreet naleven van de gemeenschappelijke visie en missie;
 • Overheidsinformatie wordt uitgewisseld en getoetst. Tevens wordt bepaald hoe we op realistische wijze inspelen op de maatschappelijke evoluties.

Vergaderritme

 • Minstens 11 keer per jaar;
 • Schriftelijk verslag.

2. Centrale Raad

Doel

De Centrale Raad is een instrument van vzw Stijn om vorming, intervisie en informele contacten te organiseren in verband met organisatieontwikkeling of andere actuele thema's in de organisatie van de gehandicaptenzorg.

Leden

 • Personeelsleden van de centra voorgesteld door de directeur en aanvaard door de Raad van Bestuur;
 • De directeurcoördinator en bestuurderauditor;
 • De leden van de Raad van Bestuur;
 • Stafmedewerkers coördinatiecentrum;
 • Genodigden in functie van de agenda.

Vergaderritme

 • Minstens tweemaandelijks;
 • Schriftelijk verslag.

 

Indien u contact wenst te nemen met de directeurcoördinator, klik hier.

De bestuurderauditor is een lid van de raad van bestuur die er op toeziet dat de interne afspraken worden uitgevoerd. Indien u contact wenst te nemen met de bestuurderauditor, klik hier.

3. Centrale Ondersteuningscellen

Centrale Ondersteuningscellen zijn permanente werkgroepen rond een bepaald thema. Er nemen personeelsleden en vrijwilligers aan deel vanuit de verschillende dienstencentra. Ze krijgen het mandaat een bepaalde problematiek verder uit te spitten en een advies te geven aan het coördinatieteam dat beslist.


© vzw Stijn - 2021