Structuur

Organisatiestructuur met verantwoorde autonomie

Als organisatie kiezen we om te werken vanuit de idee van 'zelfsturing'. Werken met of naar zelfsturing van afdelingen, teams, medewerk(st)ers vertrekt vanuit een aantal basisovertuigingen. Het zich bewust zijn van deze premissen is nodig indien men 'zelfsturing' tot een werkelijk organisatieprincipe wil maken.

De idee zelfsturing zit vervlochten in een mensbeeld waarbij ieder beschouwd wordt met eigen kwaliteiten en verantwoordelijkheden, waar appèl op gedaan kan worden. In een organisatiestructuur met de scheiding 'denken/beslissen - doen' wordt gesproken over 'aangeleerde hulpeloosheid'. Het geloof dat dit kan omgebogen worden naar verantwoordelijkheid, daadkracht en het benutten van competenties is essentieel.

Hierbij aansluitend is er de overtuiging dat het verhogen van de verantwoordelijkheid en betrokkenheid van medewerk(st)ers de kwaliteit van de dienst- en hulpverlening versterkt. Of om het nog duidelijker te stellen: het werken vanuit responsabilisering en 'empowerment' zijn noodzakelijke voorwaarden voor een kwaliteitsvolle organisatie.

Tenslotte gaat men ervan uit dat door het aanmoedigen van zelfsturing en door het ontwikkelen van zelfsturende teams de zorg op maat en de vraaggestuurdheid beter verwezenlijkt kunnen worden. Door decentralisatie en door een gezamenlijke resultaatsverantwoordelijkheid, kan er sneller en meer flexibel ingespeeld worden op de vragen van cliënten.

In het versterken van autonomie en verantwoordelijkheid kunnen verschillende gradaties gezien worden. Het is geen 'alles of niets' situatie. Afhankelijk van de eigen geschiedenis, cultuur, keuzes, … kan elke organisatie binnen het netwerk zijn eigen mate van zelfsturing bepalen.

De mate van autoriteit van de leidinggevende en de mate van vrijheidsruimte van de medewerk(st)er zijn hierin bepalend. De grenzen die gesteld worden enerzijds en de middelen die ter beschikking gesteld worden anderzijds, zijn de factoren die het speelveld afbakenen.

De kenmerken en uitgangspunten van 'zelfsturing' kunnen toegepast worden op verschillende niveaus. De basisideeën en -houdingen zijn hetzelfde of je het hebt over een team, een afdeling, een organisatie of een medewerk(st)er.

De relatie tussen het netwerk 'vzw Stijn' en de verschillende voorzieningen wordt op deze manier bekeken.

Maar het gaat ook om de verschillende afdelingen/units binnen de voorziening, waarbij elke voorziening de haar toegewezen doelstellingen op een eigen manier tracht uit te werken met de ganse personeelsgroep die ze ter beschikking hebben. Dezelfde principes worden tot op het niveau van de leefgroepen toegepast.


© vzw Stijn - 2021