Visietekst Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers, partners in de zorg

Vrijwilligers, wie zijn ze?

Wanneer ben je vrijwilliger? "Je bent vrijwilliger als je in een organisatie een activiteit doet waartoe je niet verplicht wordt en waarvoor je niet betaald wordt". Volgens de wet op het vrijwilligerswerk ben je dus geen vrijwilliger als je iets doet voor familie, vrienden of buren want dat is mantelzorg of burenzorg en vindt niet plaats vanuit een georganiseerd verband. Ook niet als je in een bepaalde organisatie betaald wordt voor hetzelfde werk (om zwart werk tegen te gaan) en evenmin als je een stage of werkstraf uitvoert (is immers verplicht).

Vandaag zijn duizenden vrijwilligers verbonden aan vzw Stijn. Ze zetten zich in als vaste of gelegenheidsvrijwilliger, in direct contact met zorggebruikers of in indirecte functies, zoals bestuurstaken, praktische ondersteuning of fondsenwerving. Ze geven - aanvullend op betaalde en vaak ook onbetaalde inzet van mantelzorgers en professionelen - hun tijd en talenten om in onze organisatie het leven van personen met een beperking zo aangenaam mogelijk te maken.

Waarom met vrijwilligers werken?

De meeste voorzieningen van vzw Stijn zijn ontstaan omdat vrijwilligers iets wilden betekenen voor mensen met een beperking en hun familie. Deze geest willen we levend houden. Dankzij de actieve inzet van vrijwilligers is er niet alleen nog meer mogelijk (extra handen), maar is er ook een toegevoegde waarde van solidariteit (extra hart). Dit zowel voor de zorggebruikers, de personeelsleden als voor de vrijwilliger zelf.

Bovendien zorgen vrijwilligers er mede voor dat de voorziening beter gekend is in en verbonden is met de samenleving. Ze zijn ambassadeurs voor de voorziening en voor vzw Stijn.  

Hoe met vrijwilligers werken?

Vrijwilligers hebben net als ieder van ons uiteenlopende talenten, ervaringen, motieven en verlangens. De juiste vrijwilliger op de juiste plaats, daar gaan we voor.

Iedere vrijwilliger werkt in vzw Stijn samen met een team van beroepskrachten (die eindverantwoordelijk blijven) en heeft op de werkvloer een contactpersoon waarbij men terecht kan. Dit personeelslid heeft blijvende aandacht voor een goede match tussen de vrijwilliger als persoon en het vrijwilligerswerk. Als beroepskracht erkennen we de inzet en de tijd van de vrijwilliger. We uiten waardering door een vriendelijk woord, soms een luisterend oor, een welgemeend dankjewel. We beschouwen vrijwilligers als ervaringsdeskundigen in hun specifieke opdracht en rol. Vrijwilligers zijn eigenaar van hun taak en hebben van daaruit recht op het geven van advies.  

Dit zijn heel wat rechten, maar er zijn ook plichten. Vzw Stijn respecteert de wet op het vrijwilligerswerk met o.m. de informatie- en verzekeringsplicht en de terugbetaling van gemaakte kosten.  Ook vrijwilligers hebben plichten. We verwachten van vrijwilligers dat ze verwittigen bij afwezigheid en dat ze zich houden aan de geheimhoudingsplicht uit respect voor de zorggebruiker en zijn familie. Via deze manier van werken, willen we de fundering leggen voor een langdurige samenwerking en worden vrijwilligers partners in de zorg.


© vzw Stijn - 2021