Coördinatiecentrum

1. Directeurcoördinator
2. Bouwcoördinator
3. Vormingscoördinator
4. Stafmedewerker kwaliteitszorg & auditor
5. Juridisch adviseur
6. Coördinator wetenschappelijk onderzoek
7. Preventieadviseur
8. Audiovisueel medewerker
9. Dienst informatica

1. Directeurcoördinator

De directeurcoördinator is een personeelslid dat volledig vrijgesteld is en verantwoordelijk is voor de inhoudelijke, financiële en administratieve werking van vzw Stijn.
Hij is lid van de Raad van Bestuur voor de duur van zijn functie.
Als lid van de Raad van Bestuur is hij de uitvoerder van de taken van de Raad van Bestuur, meer in het bijzonder:

 • onderhoudt hij de contacten met de overheden;
 • neemt hij minstens éénmaal per maand deel aan directievergadering in elk van de centra;
 • neemt hij deel aan de Raden van Toezicht;
 • volgt hij de verschillende begrotingen en kwaliteitsplannen op;
 • vertegenwoordigt hij vzw Stijn in externe overlegorganen;
 • houdt jaarlijks een werkgesprek met zijn staf en de directeurs van de centra.

2. Bouwcoördinator

De bouwcoördinator van vzw Stijn assisteert en adviseert de directies wanneer deze geconfronteerd worden met een nieuwbouw of verbouwing. Ze geeft advies over inplantingen, is betrokken bij de opmaak van plannen en lastenboeken, volgt de werfvergaderingen, komt tussen bij problemen met bestaande gebouwen, doet voorstellen tot oplossing enz.

Om contact te nemen met de bouwcoördinator, Klik hier.

3. Vormingscoördinator


 • Het begeleiden van een systematische behoeftedetectie naar vorming binnen vzw Stijn;
 • Aan de hand van de resultaten hiervan een vormingsbeleid uitwerken voor vzw Stijn;
 • De verschillende voorzieningen en diensten ondersteunen in het uitwerken van een eigen vormingsbeleid aan de hand van de resultaten van de behoeftedetectie per dienstencentrum of dienst;
 • Praktische organisatie van vormingsinitiatieven van vzw Stijn;
 • Ondersteuning bieden bij vormingsinitiatieven van de voorzieningen en diensten;
 • Beleidsvoorbereidend werk met betrekking tot vorming.

Om contact te nemen met de vormingscoördinator, Klik hier.

4. Stafmedewerker kwaliteitszorg & auditor


 • Praktisch organiseren van kwaliteits- en risico-audits;
 • Coördineren en verslaggeven van kwaliteits- en risico-audits;
 • Afspraken regelen en opvolgen van initiatieven rond kwaliteitszorg;
 • Initiatief nemen om mensen samen te brengen rond nieuwe decreten; vergadertechnisch leiden;
 • Als tussenpersoon fungeren rond nieuwe procedures, SMK's (zodat er roulatie, uitwisseling blijft tussen de voorzieningen);
 • Verslaggeving Centrale Raad.

5. Juridisch adviseur

Elke organisatie wordt geregeld geconfronteerd met zaken waarbij het belangrijk is precies te weten wat de regelgeving op dat vlak is. Bovendien wordt de regelgeving steeds complexer en gedifferentieerder. Vandaar dat het coördinatiecentrum juridische ondersteuning biedt aan de diensten(centra) wanneer die erom verzoeken.

Maar ook wanneer er nieuwe wetgeving komt die voor ons relevant is, maken onze juridische medewerkers de praktische vertaling ervan naar onze werking: wat moeten wij precies doen, waar moeten wij rekening mee houden.

Om contact te nemen met de juridische dienst, Klik hier.

6. Coördinator wetenschappelijk onderzoek

Binnen vzw Stijn is iemand vrijgesteld om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar onderwerpen die actueel zijn in de gehandicaptenzorg. Op die manier proberen we onze kennis te vergroten en ons handelen wetenschappelijk te onderbouwen. Het onderzoek is zeer divers van aard, van praktijkgericht of toegepast tot theoretisch of beleidsondersteunend.

Voor meer informatie over onderzoek, klik hier

7. Preventieadviseur

Zowel op gebied van arbeidsveiligheid als op gebied van psychosociaal welzijn is er een preventieadviseur voor het geheel van vzw Stijn. Deze werken samen met de lokale preventieadviseurs en vertrouwenspersonen. De preventieadviseurs geven advies bij het opstellen en uitvoeren van globale en lokale preventieplannen.

Om contact te nemen met de preventieadviseur arbeidsveiligheid, Klik hier.
Om contact te nemen met de preventieadviseur welzijn, Klik hier.

8. Audiovisueel medewerker

Het coördinatiecentrum stelt ook een audiovisueel medewerker ter beschikking van de aangesloten dienstencentra. Deze persoon heeft de volgende taken:

 1. Het aanleggen en beheren van een uitgebreide videotheek met didactisch beeldmateriaal. De video's zijn ter beschikking van personeelsleden, vrijwilligers en familieleden die over een bepaald onderwerp meer willen weten. Eén beeld zegt soms meer dan 1000 woorden. Een videotheek is daarom een goede aanvulling op de bibliotheek die in elk dienstencentrum aanwezig is.
 2. Het doen van video-observaties van zorggebruikers in het kader van het handelingsplan.
 3. Het afleveren van nieuwe video- en fotoproducties voor de aangesloten dienstencentra. Van elk dienstencentrum bestaat er ondertussen een voorstellingsvideo die getoond wordt aan bezoekers of andere geïnteresseerden. Maar ook speciale gebeurtenissen, of nieuwe technieken worden op film vastgelegd.
 4. Het ondersteunen met geluid en beelden van vormingsinitiatieven binnen vzw Stijn.

Om contact te nemen met de audiovisueel medewerker, Klik hier.

9. Dienst informatica

Het coördinatiecentrum van vzw Stijn stelt één gemeenschappelijke informaticadienst ter beschikking van alle diensten(centra). Deze informaticadienst beheert enerzijds de hardware, maar schrijft anderzijds ook eigen software. Er werken 10 mensen in de dienst.

Op hardware vlak beschikken we over een centrale IBM AS/400 computer die permanent verbonden is met verschillende PC-netwerken (één per dienstencentrum). Op de belangrijkste knooppunten zijn firewalls geïnstalleerd om de veiligheid van de datatransfer te garanderen. Er is een centrale back-up procedure van kracht voor alle gegevens. De informaticadienst zorgt voor productie (assemblage), installatie en herstelling van PC's, hubs, routers, printers enz.

Op software vlak ontwikkelt vzw Stijn haar eigen programma's voor de zorggebruikersadministratie, boekhouding, personeelsadministratie, zorggebruikersdossier, logboek, bestellingen aan keuken, technische dienst enz. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van enkele bestaande microsoft toepassingen.
Wanneer er een nieuw softwareprogramma wordt ontwikkeld gebeurt dit in nauwe samenwerking tussen de informatici en de toekomstige gebruikers. Op die manier kan software geschreven worden die volledig op maat is van de sector of de vzw.

De informaticadienst geeft ook geregeld opleidingen aan personeelsleden over het gebruik van de computertoepassingen. Ze beschikt over een speciaal daartoe uitgerust klaslokaal.

Om contact te nemen met de informaticadienst, Klik hier.


© vzw Stijn - 2021