Missie en visie

A. Algemene missie vzw Stijn

We bieden op een deskundige en betrokken manier begeleiding en ondersteuning aan personen met een handicap. Aanvullend staan we ook open voor andere mensen die behoefte hebben aan chronische zorg. We komen op voor de mensen met de grootste zorgbehoefte en met complexe problematieken.

Onze werking is gebaseerd op de Christelijke levensvisie. Het is ons streefdoel iedereen kansen te geven om een eigen levensweg te gaan, in relatie met anderen. We benaderen de mens in zijn totaliteit: we hebben oog voor de lichamelijke, psychische, relationele en existentiële aspecten. We respecteren ieders politieke of godsdienstige overtuiging. We stimuleren de onderlinge solidariteit tussen mensen.

In dialoog met de zorggebruiker en zijn netwerk komen we tot warme en kwaliteitsvolle zorg. De mogelijkheden van de cliënt willen we ontplooien, de beperkingen aanvaarden.
We ondersteunen de zorg die door familie en het sociale netwerk van de zorggebruiker wordt besteed.
We bouwen een gedifferentieerd en flexibel zorgaanbod uit, van eenmalig advies tot woonopvang voor het leven.
Door de samenwerking binnen vzw Stijn realiseren we een breder zorgpallet, een betere kwaliteit en een grotere slagkracht. Anderzijds is de autonomie van de centra een belangrijke motor voor de dynamiek, creativiteit en betrokkenheid.

We zijn sociale ondernemers, we staan open voor opportuniteiten en zijn creatief in het zoeken naar middelen en externe partners om de kwaliteit te verhogen en om oplossingen voor zorgvragen te zoeken.
We gaan ook in dialoog met de overheid om regelgeving actief op te volgen en te beïnvloeden. We streven naar een rechtvaardige verdeling van de maatschappelijke middelen en naar eenvoudige regelgeving.
Ons professioneel handelen is onderbouwd door wetenschappelijke kennis en we werken actief mee aan vernieuwing en onderzoek in functie van dienstverlening. Binnen vzw Stijn werken we bovendien op een systematische wijze aan de kwaliteit van de zorg, aan deugdelijk bestuur en aan permanente vorming van het personeel.

Onze medewerkers zijn onze kracht en de basis van een goede werking. We verwachten van ons personeel een hartelijke, geëngageerde en deskundige dienstverlening in een cultuur van open communicatie en dialoog. We zijn een toonaangevend werkgever die zijn medewerkers ruimte en groeikansen geeft. We komen op voor ons personeel en waken over hun werkbelasting.

Vrijwilligers zijn extra hart en handen, ze belichamen de belangrijke band tussen de zorggebruikers en de brede samenleving. Ze zijn onze historische wortels en een dynamische kracht voor de toekomst.

B. Visie op de netwerkvorming

Via het netwerk kunnen we in de eerste plaats de dienstverlening beter afstemmen op de diversiteit van de hulpvragen die we krijgen. We bieden aan de personen met een handicap en hun naaste familie een zeer brede waaier van diensten aan. Door hen meer keuzemogelijkheden te geven via ons netwerk komen we tot een zorg die op maat is van de vrager.
Dank zij de netwerkvorming is het ook gemakkelijker om nieuwe initiatieven op te starten.

Binnen het netwerk werken we met een gezamenlijke strategische planning. Op deze manier willen we onze gemeenschappelijke basisfilosofie realiseren en integreren in de concrete werking. De afzonderlijke centra beschikken hierbij over ruime mogelijkheden om de werking op hun eigen manier uit te bouwen.

Via het netwerk worden er continu ervaringen uitgewisseld. Rond allerhande thema's komen mensen uit de verschillende dienstencentra samen om te leren van elkaar, om goede praktijken van de ene plaats naar de andere te laten doorstromen. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt hierdoor verbeterd.
Via het gemeenschappelijk netwerk zijn we bovendien in staat om een aantal specialisten en deskundigen in dienst te nemen en vrij te stellen. Hun expertise is beschikbaar voor alle dienstencentra.
Door een aantal ondersteunende en logistieke processen samen te voegen boeken we via het netwerk ook financiële winst. Bij gezamenlijke aankopen bijvoorbeeld is dit vanzelfsprekend. Maar ook op vele andere vlakken is samenwerking en wederzijdse ondersteuning zinvol. Alhoewel elk dienstencentrum uiteindelijk verantwoordelijk blijft voor zijn eigen resultaat, helpen we mekaar ook op financieel vlak.
We willen met vzw Stijn een open netwerk vormen. Dit wil zeggen dat we gebruikers, ouders, personeel, en vrijwilligers betrekken bij ons dagelijks functioneren en in onze beleidsorganen.

Via het netwerk willen we de belangen van de gebruikers en van de verschillende centra optimaal behartigen naar het beleid toe. Samen staan we ook op dit vlak sterker dan alleen.

We staan ook open voor samenwerking met andere dienstencentra of organisaties. We zijn actief betrokken in een aantal samenwerkingsprojecten met andere vzw's, universiteiten, projectontwikkelaars, sociale bouwmaatschappijen enz.

C. Visie op personeelsbeleid

Om een kwaliteitsvol aanbod te kunnen realiseren voor personen met een handicap en hun omgeving, zijn er personeelsleden nodig die dit elke dag opnieuw waarmaken. Het samenwerken van vele verschillende mensen naar dit doel, is niet vanzelfsprekend. Daarom verwachten we van elk personeelslid de volgende vier basishoudingen:

1 RESPECTVOL EN HARTELIJK BEJEGENEN VAN PERSONEN MET (EN ZONDER) HANDICAP
Op een gelijkwaardige manier omgaan met personen met een handicap. Open staan voor contact met zorggebruikers en hun sociaal netwerk. De waardigheid en de rechten van de personen met een handicap respecteren. Positief ingesteld zijn ten opzichte van anderen.

2 GEËNGAGEERD ZIJN
Je job met hart en ziel doen. Gedreven zijn, voorstellen doen, initiatieven nemen om te verbeteren. Taken opnemen in plaats van ze te laten liggen voor anderen en ze volledig en met volle inzet uitvoeren.

3 OPEN COMMUNICATIE
Correct met elkaar communiceren over goede en lastige zaken, ook over gevoelens, ongeacht het thema of de gesprekspartner.

4 BETROUWBAAR EN INTEGER ZIJN
Doen wat je zegt en zeggen wat je doet. In eer en geweten handelen. De werkelijkheid, inclusief de riciso' en minder mooie kanten, correct weergeven. Zich houden aan de algemene en professionele gedragsnormen en aan de missie en visie van vzw Stijn. Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen. Het vertrouwen van zorggebruikers, van collega' en van vzw Stijn waard zijn.

De cultuur van vzw Stijn maakt dat we niet alleen oog hebben voor de kwaliteit van leven van de zorggebruikers, maar ook voor de kwaliteit van werken van de personeelsleden.

Voor iedere functie bestaat er een uitgeschreven functieprofiel. Daarin staat wat het doel is van de functie, welke resultaten en taken we verwachten, en over welke competenties mensen in die functie moet beschikken.

Competenties kunnen steeds verder ontwikkeld worden. Daarom vinden we vorming een recht voor alle personeelsleden, ongeacht hun job, ongeacht hun leeftijd of positie in de loopbaan. Vorming is belangrijk omdat het de deskundigheid van mensen bevordert, maar ook de motivatie en de arbeidstevredenheid. Binnen het netwerk is een eigen vormingsaanbod uitgewerkt en wordt er geregeld gepeild naar vormingsbehoeften.

We geven de voorkeur aan een coachende leiderschapsstijl. Dit betekent dat de leidinggevenden voorstellen laten doen door de medewerkers, hen kritisch bevragen, met hen overleggen en de verantwoordelijkheid delen. Het komt erop aan dat het resultaat behaald wordt maar de manier waarop dit gebeurt, kan door de medewerker in grote mate mee bepaald worden.

Binnen de coachende leiderschapsstijl is er veel ruimte voor informele gesprekken en wordt er onmiddellijk feedback gegeven. Daarnaast worden op geregelde tijdstippen functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken georganiseerd. We vinden dat iedereen recht heeft op een diepgaander gesprek met zijn leidinggevende.

Elke medewerker heeft zijn eigen kwaliteiten. We vertrekken van een basisovertuiging dat iedereen zijn verantwoordelijkheid wil nemen om zo goed als mogelijk hulp en begeleiding te bieden aan de zorggebruikers. Daarom geven we in vertrouwen elke medewerker en elk team een zo ruim mogelijke autonomie en verantwoordelijkheid. Teams worden op die manier 'zelfsturend'.


© vzw Stijn - 2021