Ik ben zoekende of ik heb een budget: help mij op weg

Sinds begin 2017 kan je zorg of ondersteuning krijgen volgens 2 systemen.


 • Trap 1 is de rechtstreeks toegankelijke zorg voor minder- en meerderjarigen die niet beschikken over een budget.
 • Trap 2 zijn de meerderjarige personen die beschikken over budget om hun ondersteuning of zorg te betalen. Dit budget kan komen van de overheid, namelijk het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), verzekeringsgeld, eigen middelen …
 • Trap 2 voor minderjarigen wordt ook MultiFunctioneel Centrum (MFC) genoemd.

De entiteiten binnen vzw Stijn hebben een waaier aan ondersteuningsvormen.


 • Assistentie (praktische ondersteuning) in de thuissituatie, in de leefomgeving.
 • Psychosociale begeleiding zowel in de thuissituatie (= mobiele begeleiding) als in de organisatie (= ambulante begeleiding ).
 • Dagopvang (mogelijk in halve dagen of ganse dagen) en begeleid werken.
 • Verblijf (= overnachting), zowel kortdurend als permanent.

Het specifieke aanbod van elke dienst, voorziening vind je op deze website.
Onder de rubriek ‘Ik zoek zorg’ kan je zoeken per regio, per doelgroep, per zorgvorm.

Hoe en waar vind ik het juiste aanbod, de juiste voorziening die best bij mij past?
Welke activiteiten en verzorging biedt men aan voor welke prijs - kwaliteit?

Alleen via internet zijn deze vragen moeilijk te beantwoorden. Op een correcte manier willen wij personen met een handicap en/of hun familie informeren en bijstaan in de zoektocht naar ondersteuning. En dit vooral vanuit het basisuitgangspunt ‘Wat is het beste antwoord voor de vraag van deze cliënt?’

Je kan vrijblijvend contact opnemen met de hieronder vermelde contactpersonen.


 • Diane Luyts 011/55 99 60, gsm: 0496/43 61 40.
 • Hilde Snyers 011/80 75 61, gsm: 0479/79 50 58.

Via mail: klik hier


TRAP 1: RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

Trap 1 kan zowel voor minderjarigen als meerderjarigen

1.  WAT IS RTH?

Het is kortdurende ondersteuning met als doel de cliënt en de familie te ondersteunen zodat het (samen)leven in eigen omgeving zolang mogelijk kan blijven bestaan.
Er bestaan drie vormen en je kan kiezen voor één vorm of voor een combinatie.
Er is geen inschrijving nodig bij het VAPH (meerderjarigen) of Integrale Jeugdhulp (minderjarigen).
De combinatie aan gebruik mag niet meer bedragen dan 8 punten.
Met deze 8 punten kan je het volgend aanbod in aantal krijgen.


Functie Puntenwaarde Maximum aantal begeleidingen
Mobiele begeleiding (aan huis) 0,22 8 punten : 0,22 = 36
Ambulante begeleiding (op dienst) 0,155 8 punten : 0,155 = 51
Dagopvang 0,087 8 punten : 0,087 = 91
Verblijf 0,13 8 punten : 0,13 = 61
Groepsbegeleiding 0,087 8 punten : 0,087 = 91

2.  BEKNOPTE INFORMATIE OVER DE DRIE VORMEN

Verblijf: Kan de persoon met de handicap even niet terecht in het eigen gezin, dan kan men gedurende een aantal nachten per jaar in een voorziening logeren. De ochtenden en avonden wordt er ondersteuning geboden.

Dagopvang: Tijdens de dagopvang in een voorziening voorziet men een veilige opvang en dagbesteding. Deze opvang kan zowel in de week als in het weekend en kan in halve of ganse dagen.
De dagopvang en verblijf kunnen gecombineerd, bijvoorbeeld wanneer een familielid, die zorg draagt, ziek is of er even tussenuit wil. Een verblijf van 24 uren heeft dan een puntenwaarde van 0,217 (0,087 + 0.13)

Mobiele en/of ambulante begeleiding: De professionele begeleiding is gericht op de opvoeding van het kind met een beperking of op het zo goed mogelijk samenleven met een jongeren of volwassene met een beperking in het gezin.
Deze begeleiding kan:

 • mobiel: dit wil zeggen in het gezin;
 • ambulant: dit wil zeggen op de plaats van de organisatie.
 • Een begeleiding duurt minimum 1 uur en maximum 2 uren.

De ondersteuning is niet gratis, er dient een eigen bijdrage betaald voor elke vorm van aanbod. Op 1 januari 2018 bedraagt deze bijdrage 5,23 euro voor een mobiele of ambulante begeleiding, 9,93 euro voor dagopvang en 24,98 euro voor verblijf (nacht).

Outreach gericht naar andere professionelen: Wanneer professionelen uit andere sectoren nood hebben aan advies met betrekking tot het omgaan en begeleiden van kinderen, jongeren, volwassenen met een handicap kan dit vanuit de organisaties aangeboden worden.
Dit kan zowel mobiel (locatie andere organisatie) als ambulant (locatie organisatie voor personen met een handicap).
Voor dit advies wordt een bijdrage gevraagd.


TRAP 2: IK BESCHIK OVER EEN BUDGET: VOOR MEERDERJARIGEN.

Wanneer u beschikt over een budget, bijvoorbeeld van het VAPH, kan u hiermee zorg inkopen bij een vergunde zorgaanbieder. Alle diensten en dienstencentra van vzw Stijn zijn zo vergund door het VAPH. Met een budget kan je mobiele en ambulante begeleidingen kopen, praktische assistentie aan huis, ook dagopvang en verblijf. Je bent niet beperkt tot 8 punten zoals bij RTH, maar tot de hoogte van je budget.

Wanneer je zorg inkoopt moet je rekening houden met 2 grote delen.

 • De personeels- of assistentiekosten
 • De woon- en leefkosten

1.  DE PERSONEELSKOSTEN

Het persoonsvolgend budget van het VAPH kan gebruikt worden om de personeelskosten te betalen.
Heb je een budget in cash dan stort het VAPH dit op de rekening van de cliënt.
De voorziening maakt dan een maandelijkse factuur op voor de personeelskosten.

Heb je een budget in punten (voucher) dan gebeurt de betaling rechtstreeks van het VAPH aan de voorziening.

Via verzekering of eigen middelen.
In bepaalde gevallen (bijvoobeeld verkeersongevallen, arbeidsongevallen ….) is het mogelijk om rechtstreeks een overeenkomst te sluiten tussen de cliënt en de voorziening, los van het VAPH.

2.  DE WOON- EN LEEFKOSTEN

Dit betreft kosten voor kamer of studio, elektriciteitsverbruik, verwarming, de maaltijden, de was …. Vooraleer er een overeenkomst wordt afgesloten krijgt u een gedetailleerd overzicht van de woon-en leefkosten.
Hiervan krijgt u een maandelijkse afrekening. Deze kosten mag u niet met uw persoonsvolgend budget betalen, maar moeten betaald worden uit andere middelen, bijvoorbeeld tegemoetkomingen mindervaliden.

TRAP 2: Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Hulp voor minderjarigen

Hierin zijn er drie mogelijkheden

 • het Multifunctioneel Centrum, ofwel het MFC genoemd
 • het Persoonlijk Assistentiebudget, ofwel het PAB
 • combinatie van de twee, MFC met PAB

Het Multifunctioneel Centrum ( = MFC) biedt vraaggestuurde en flexibele ondersteuning aan minderjarigen met een handicap tot en met 21 jaar, maximaal verlengbaar t.e.m. 25 jaar.

Niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp moet worden aangevraagd bij de intersectorale toegangspoort en er moet een aanmeldprocedure doorlopen worden.

Het aanbod vanuit een multifunctioneel centrum bestaat uit: begeleiding, dagopvang, verblijf, training en behandeling.

 • Verblijf in een MFC betekent het aanbieden van nachtopvang met inbegrip van ondersteuning in de avond- en ochtenduren. Het gaat hier zowel over kinderen en jongeren die zeer sporadisch gebruik maken van verblijf (bv. via kortdurend verblijf) als over personen die zeer intensief worden opgevangen. Meestal wordt het gecombineerd met dagopvang binnen het centrum of elders.
 • Dagopvang in een MFC is de ondersteuning overdag voor een aangepaste opvang of dagbesteding.
  • Schoolaanvullende dagopvang: bij deze dagopvang gaan kinderen of jongeren naar school. Voor, na en tijdens de schoolpauzes worden ze begeleid door het multifunctioneel centrum.
  • Schoolvervangende dagopvang: bij deze dagopvang wordt er tijdens de schooluren voor de kinderen of jongeren een alternatief programma aangeboden. Het gaat zowel om de kinderen of jongeren die vrijgesteld zijn van leerplicht als om kinderen of jongeren die tijdelijk niet meer naar school kunnen gaan. Er wordt natuurlijk zoveel mogelijk samengewerkt met de school.
 • Training en behandeling in een MFC: Tijdens de dagopvang kunnen kinderen of jongeren gebruik maken van verschillende vormen van behandeling en training (kinesitherapie, logopedie, ergotherapie, zelfredzaamheidstraining, …).
 • Begeleiding door een MFC : is algemene psychosociale ondersteuning. Kinderen, jongeren die gebruik maken van dagopvang of verblijf kunnen hiervan gebruik maken. Ze worden ondersteund in hun ontwikkeling en psychosociale groei.
 • Diagnostiek en intensieve behandeling door een MFC: Deze module is geschikt voor kinderen of jongeren waarvan hun diagnose nog niet duidelijk is. Ze worden intensief geobserveerd om te kunnen bepalen welk aanbod voor hen geschikt is.

Het Persoonlijk Assistentiebudget ( PAB)

Met een persoonlijke-assistentiebudget kunnen kinderen of jongeren een budget toegekend krijgen om assistentie thuis of op school te organiseren. De assistent kan de volgende taken uitvoeren:

 • lichamelijke taken (bijvoorbeeld wassen, aankleden, eten)
 • verplaatsingen (bijvoorbeeld vervoer naar school)
 • dagactiviteiten (bijvoorbeeld uitstappen)
 • agogische, pedagogische of orthopedagogische begeleiding of ondersteuning bieden (aanvaarding van en omgang met de handicap, zelfredzaamheid, assertiviteit, opbouw van een sociaal netwerk, toekomstplanning …)

Combinatie MFC met PAB

Onder bepaalde voorwaarden kunnen de beide gecombineerd worden. De overheid houdt rekening met de momenten dat er ondersteuning van het MFC geboden wordt.

Meer info is terug te vinden op
www.jongerenwelzijn.be en www.vaph.be


© vzw Stijn - 2021